General

आयुष्य हे मजेत जगण्यासाठी आहे. ते.हसत खेळत जगा. आपण जगा व दुसरयाला जगू दया.